Všeobecné obchodní podmínky

Vážený kliente,

děkujeme za Váš zájem využít služeb Spa Hotelu Felicitas (dále jen “SHF” nebo “hotel“). Níže naleznete pravidla, jimiž se řídíme při zpracování Vaší rezervace a podmínky Vašeho pobytu v SHF. V případě, že od Vás neobdržíme žádné výhrady k zaslané rezervaci a instrukcím, vycházíme z toho, že mezi námi došlo k dohodě ohledně parametrů a podmínek nákupu, rezervace a realizace služeb SHF.

 1. Postup Vaší rezervace:
 • Poptávka pobytu (požadavek na rezervaci).

Poptávku pobytu můžete uskutečnit prostřednictvím našich webových stránek (www.spahotelfelicitas.cz) nebo přímo prostřednictvím emailu (rezervace@laznefelicitas.cz). V rámci poptávky pobyty nám, prosím, sdělte co nejpodrobnější požadavky na pobyt (výběr pobytového balíčku, speciální požadavky) zároveň uveďte, zda v rámci pobytu budete uplatňovat některé s poskytovaných zvýhodnění (slev) příp. zda bude v rámci pobytu uplatněn Dárkový poukaz (uveďte číslo poukazu).

 • Nabídka poptávaných služeb a závazného termínu.

V co nejkratším možném termínu Vám zpracujeme a zašleme Nabídku na pobyt a poptávané služby. Naše nabídka bude obsahovat:

 • Specifikace konkrétního pobytu
 • termínu pobytu
 • druh ubytování
 • obsah pobytového balíčku
 • celková cena
 • informace o pobytové taxe
 • ostatní důležité informace týkající se služeb hotelu a Vašeho pobyt
 • Záloha na služby:

Vzhledem k tomu, že v našem hotelu je průměrná délka pobytu 7 dnů a případné zrušení rezervace nám může činit problém s opětovným obsazením zarezervovaných pokojů, je pro nás nezbytné požadovat na zarezervované pobyty zálohy. Pro zrušení rezervací a vrácení záloh platí Stornovací podmínky (viz bod 8. těchto podmínek).

 • Závazné potvrzení rezervace – zrušení rezervace v případě neuhrazení zálohy.

Před potvrzením rezervace si prosím pečlivě zkontrolujte údaje v rezervaci a následně rezervaci a potvrďte. Na základě Vašeho potvrzení Vám bude vystavena zálohová platba. V případě, že platba nebude uhrazena ve stanoveném termínu, Vaše rezervace se automaticky zruší a o zrušení rezervace bude písemně informováni (na kontaktní email).

 • Objednávka doplňkových služeb a zvláštní požadavky

Pokud před nástupem na pobyt budete mít na nás další požadavky a dotazy, budeme na ně v co nejkratším možném termínu reagovat. Doplňková služby je vhodné objednávat co nejdříve. Jen tak Vám můžeme zaručit, že nalezneme pro Vás vhodné termíny a maximální možné míře vyhovíme Vaším požadavkům.

 • Pravdivost Klient (host) odpovídáte za pravdivost všech informací , která jste nám v souvislosti s rezervací a pobytem poskytl. poskytovaných nám v souvislosti s Vaším pobytem. Současně vyslovujete souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů v rámci plnění zákonných povinností hotelu jako ubytovatele.
 1. Jak nakoupit a uplatnit Dárkový poukaz

V případě, že pro objednaný pobyt budete uplatňovat  Dárkový poukaz, oznamte nám to prosím před nástupem. Po příjezdu do hotelu je nutné na recepci platný Dárkový poukaz předložit spolu s potvrzením pobytu. Voucher slouží jako platební doklad pro služby, na které byl vystaven. V případě, že Dárkový pokaz je vystaven na finanční částku, je Vám následně  hodnota voucheru odečtena od konečného vyúčtování Vámi čerpaných služeb.

V případě, že Dárkový poukaz pozbude svou platnost a ani do 6-ti měsíců ode dne ukončení platnosti Dárkového poukazu nebude jeho držitelem požádáno o prodloužení platnosti a provedena závazná rezervace na služby spojené s uplatněním Dárkového poukazu, považuje se takový Dárkový poukaz za zneplatněný a úhrada související s jeho pořízením bude převedena na smluvní sankci.

 1. Naplánujte si pobyt a využijte nabízené služby

Rezervované pokoje Vám budou k dispozici v den příjezdu po 14. hodině. Pokoje musí být v den Vašeho odjezdu vyklizeny nejpozději do 11:00 hodin; v případě nedělního prodlouženého pobytu pak nejpozději do 14:00 hodin. Po této hodině a/nebo v případě, že bez předchozího zrušení nevyužijete jakékoliv objednané služby (například stravování v SHF nebo léčebné procedury) jsme oprávněni kromě tímto vzniklé škody fakturovat (účtovat) Vám denní cenu za užívání hotelového pokoje (včetně úklidu) nebo cenu služby dle našeho ceníku v plné výši. Pozdní uvolnění pokoje je zpoplatněno dle platného ceníku.

 1. Při pobytu prosím předcházejte vzniku škod

Klient odpovídá hotelu za eventuální škody na jeho majetku či vybavení ubytovacího zařízení, je povinen poskytnout hotelu součinnost k řešení škod. V případě vzniku škody, a to zejména škody na vybavení SHF či hotelovém pokoji SHF, z důvodů spočívajících na straně klienta, je hotel oprávněn požadovat (vyúčtovat) tuto škodu přímo klientovi, resp. o ni navýšit cenu pobytu a souvisejících služeb.

 1. Zaplaťte jen co, co jste skutečně čerpali (platební podmínky)

Hotel účtuje klientovi pouze ty služby, které byly prokazatelně objednány nebo klientem čerpány a klient je povinen za tyto služby hotelu zaplatiti. Před úhradou konečného účtu si, prosím, pečlivě zkontrolujete účtované položky. Na případně reklamace uplatněné po uhrazení účtu již nemůžeme brát pozdější zřetel.

 1. Důkladně zvažte zrušení pobytu (storno podmínky)

Dojde-li z Vaší strany ke zrušení Vámi objednaných služeb, vyhrazujeme si právo účtovat Vám následující stornopoplatky (smluvní pokutu). Stornovací poplatky se účtují za každou přihlášenou osobu a jsou vyjádřeny procentem z celkové ceny objednaných služeb v závislosti na počtu dnů zbývajících do dne nástupu na pobyt takto:

28 – 21 dní před nástupem na pobyt    0%

20 – 14 dní před nástupem na pobyt    30 %

13 – 7 dní před nástupem na pobyt      50 %

6 – 3 dny před nástupem na pobyt      70 %

2 – 0 dní před nástupem na pobyt       100 %

zkrácení pobytu na základě

rozhodnutí hosta                                      100%

Hotel může zaplacení stornovacího poplatku prominout, a to zejména tehdy:

 • pokud klient nemůže nastoupit na pobyt v  SHF z důvodu hospitalizace své či osoby blízké ve zdravotnickém zařízení či z důvodu náhlých závažných zdravotních problémů. Tyto skutečnosti je však klient hotelu povinen prokázat (a to zejména zasláním písemného potvrzení vystaveného lékařem či zdravotnickým zařízením).
 • V případě, že se s klientem dohodne na změně termínu rezervace (provede se nová závazná rezervace). V takovém případě se uhrazená záloha převádí jako záloha na novou rezervaci.

O výši stornovacího poplatku Vám bude, v případě zrušení služeb dle předchozího odstavce, snížena již zaplacená částka, (záloha). Pokud zaplacená záloha nepostačuje na zaplacení smluvní pokuty dle stornovacích podmínek, je klient povinen doplatit výši storna (smluvní pokuty) hotelu na základě hotelem vystaveného platebního dokladu. V případě, že smluvní pokuta je nižší než výše uhrazené zálohy, vrátí hotel klientovi rozdíl částky do 5-ti dnů na účet uvedený klientem v rámci stornování pobytu, případně na účet, ze kterého byla záloha dříve uhrazena.