VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

Obchodní podmínky dárkové poukazy

UBYTOVACÍ ŘÁD

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ (GDPR)

Lázně Felicitas s.r.o , Spa Hotel Felicitas ****, Poděbrady
(dále také jen „ubytovatel“)

provozovaného v nám. T.G. Masaryka 1437/III, Poděbrady 290 01
IČO: 45309566 DIČ: CZ45309566
se sídlem podnikání v Korunní 810/104, Praha 10 – Vinohrady, 101 00,  zapsanou u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 8221

dokumenty

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

 

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) upravují vzájemný smluvní vztah mezi provozovatelem

ubytovatelem a ubytovanou fyzickou osobou (dále jen „ubytovaný“).

Uzavřením smlouvy o ubytování (dále jen „smlouva“) se ubytovatel zavazuje poskytnout ubytovanému na ujednanou dobu přechodně ubytování (právo užívat ubytovací prostor v hotelu a služby s tím spojené) a osoba, která vytváří objednávku („objednatel“) se zavazuje ubytovateli za ubytování zaplatit ujednanou cenu. Ubytovaný a objednatel mohou a nemusí být totožné osoby.

Ustanovení těchto VOP platí, pokud smluvní strany písemně nesjednají ve smlouvě jinak. Vztahy neupravené smlouvou a těmito VOP se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem (zejména ustanoveními § 2326 až 2331). Je-li smluvní stranou na straně objednatele spotřebitel (tj. osoba nepodnikající), řídí se vztahy neupravené smlouvou a těmito VOP také zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

Tyto VOP jsou volně dostupné na internetových stránkách hotelu.

 

 1. Objednávka pobytu, vznik smluvního vztahu

1.1 Pobyt v hotelu je možné objednat prostřednictvím e‑formuláře na internetových stránkách hotelu www.spahotelfelicitas.cz, e‑mailem: rezervace@spahotelfelicitas.cz, telefonicky nebo osobně na recepci (dále jen „rezervace“).

1.2.Podstatné náležitosti zakládající řádnou rezervaci jsou:

 • Jméno a příjemní ubytovaného a kontakt (telefon, e‑mail); v případě fyzických osob podnikajících obchodní firma, IČO, DIČ a sídlo. Je-li objednatel osobou odlišnou od ubytovaného, uvede v objednávce stejné údaje jako ubytovaný. Je-li objednatelem právnická osoba, uvede obchodní firmu, IČO, DIČ a sídlo
 • Termín pobytu, výběr konkrétního pokoje, definování objednaných služeb a způsob úhrady ceny za objednané služby.

Smluvní vztah vzniká:

 • v okamžiku, kdy je sjednáno ubytování na místě či nastoupením ubytování v případě osobní objednávky;
 • na základě telefonické, emailové nebo osobní objednávky v okamžiku, kdy je tato objednávka potvrzena ubytovatelem resp. jinak oznámena rezervace konkrétního ubytování;

1.3 V případě, že zálohová platba objednatele není připsána na účet ubytovatele, v souladu se zálohovou fakturou, která bude ubytovatelem vystaven po vytvoření objednávky, pak není ubytovatel povinen ubytování poskytnout resp. rezervaci dále udržovat a může ubytování zrušit, přičemž mu vzniká právo na storno poplatek dle uvedených storno podmínek v čl.9 této smlouvy. V případě, že je objednávka neurčitá nebo neobsahuje všechny potřebné údaje uvedené v čl.1 těchto VOP, není pro ubytovatele závazná. Ubytovatel o této skutečnosti informuje objednatele a vyzve jej k doplnění a upřesnění objednávky rezervace.

1.4. Pokud bude objednatel uplatňovat na objednaný pobyt či službu zakoupený dárkový poukaz, je povinen toto oznámit předem, před čerpáním služby případně před nástupem na pobyt. Po příjezdu do hotelu je nutné na recepci platný dárkový poukaz předložit spolu s potvrzením pobytu. Dárkový poukaz slouží jako platební doklad pro služby, na které byl vystaven. V případě, že je dárkový poukaz vystaven na finanční částku, je hodnota poukazu následně odečtena od konečného vyúčtování čerpaných služeb.

 

 1. Práva a povinnosti ubytovaného

2.1 Uzavřením smlouvy o ubytování vzniká ubytovanému právo užívat ve sjednaném termínu vyhrazené ubytovací prostory a zařízení hotelu a užívat další služby spojené s ubytováním. Ubytovaný musí svá práva uplatňovat v souladu s případnými hotelovými směrnicemi anebo předpisy pro ubytované (ubytovací řád).

2.2 Ubytovaný je povinen dodržovat ubytovací řád hotelu, provozní řád bazénu a provozních řády dalších středisek jako je wellness a balneo-rehabilitačního centrum, restaurace, jakož i ostatní ubytovatelem vydané vnitřní předpisy hotelu vztahující se k poskytování ubytování a služeb

2.3 Místo původních, v rezervaci uvedených osob, mohou ubytování čerpat i jiné osoby. Tuto skutečnost je však nutno ohlásit ubytovateli nejpozději do prvního dne čerpání služeb, kteří čerpají služby ve stejném rozsahu a za stejných podmínek, které byly původním objednavatelem objednány.

 

 1. Reklamační řád

3.1 Ubytovaný má právo reklamovat případné nedostatky ubytovatelem poskytovaných služeb. Reklamaci je ubytovaný povinen uplatnit u ubytovatele bez zbytečného odkladu, nejpozději do jednoho dne od zjištění nedostatků. Reklamace musí být natolik konkrétní, aby z ní bylo možno jednoznačně určit jednotlivé nedostatky. Ubytovatel vyřídí přijatou reklamaci ve lhůtě odpovídající charakteru vytknutého nedostatku. Běh lhůty pro vyřízení reklamace se pozastavuje po dobu, po kterou ubytovaný neposkytl ubytovateli potřebnou součinnost k vyřízení reklamace.

3.2 Ve vztahu k provozování hostinské činnosti ze strany hotelu může host požadovat bezplatné, řádné a včasné odstranění vady, není-li hotelem dodržena správná jakost, hmotnost, míra, teplota nebo cena. Reklamaci z důvodů jakosti a teploty pokrmů a nápojů uplatňuje host ihned po ochutnání. Reklamaci z důvodů měr a vah uplatňuje host před danou konzumací. Při reklamaci z důvodu vady potravin či pokrmů má host právo uplatňovat výměnu potravin či pokrmů, nebo má právo od smlouvy týkající se poskytnutí stravování odstoupit.

3.3 Ve vztahu k poskytování ubytovacích služeb ze strany hotelu má host právo požadovat odstranění vady, pokud obdržel jiný typ ubytování (pokoje) než ten, který sjednal s hotelem, nebo pokud se jedná o vadu, vztahující se k funkčnosti a/nebo vybavení pokoje. Nelze-li vadu odstranit, bude hostovi poskytnuto náhradní plnění služby (jiné ubytování), nebo přiměřená sleva z ceny služby, bude-li ubytování i přes výše uvedenou vadu po dohodě s hostem poskytnuto. Nelze-li příslušnou vadu odstranit, je host oprávněn od smlouvy týkající se poskytnutí ubytování odstoupit.

3.4 Hotel o reklamaci rozhodne ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená či potřebná k odbornému posouzení vady. Hotel vydá hostovi písemné potvrzení o tom, kdy host právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace host požaduje; potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace; písemné odůvodnění zamítnutí, je-li reklamace zamítnuta.

3.5 Reklamace je hotelem vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se pracovník hotelu s hostem nedohodne na lhůtě delší.

3.6 V záležitostech neupravených tímto Reklamačním řádem postupuje hotel dle platných obecně závazných právních předpisů České republiky, zejména pak dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění. Dojde-li po vydání tohoto Reklamačního řádu ke změně platných obecně závazných právních předpisů a bude-li zjištěn jakýkoliv rozpor tohoto dokumentu s platnými obecně závaznými právními předpisy, platí do doby vydání aktualizace tohoto Reklamačního řádu, která je v příslušném rozporu, úprava uvedená v platných obecně závazných právních předpisech.

3.7 Ubytovaný odpovídá ubytovateli za jakoukoliv škodu, kterou způsobí úmyslně či z nedbalosti v prostorách hotelu a jeho bezprostředním okolí. Ubytovaný rovněž odpovídá za škodu, kterou způsobí jeho zvířata, nebo hosté, kteří jej navštívili. Ubytovaný je povinen vzniklou škodu ubytovateli neprodleně nahlásit a tuto mu v plném rozsahu nahradit.

3.8 Ubytovaný má právo kdykoliv před zahájením pobytu zrušit potvrzenou rezervaci (vypovědět uzavřenou smlouvu) či předčasně ukončit ubytování za podmínek uvedených v čl. 9 těchto VOP.

 

 1. Práva a povinnosti ubytovatele

4.1 Uzavřením smlouvy o ubytování vzniká povinnost ubytovatele poskytnout ve sjednaném termínu ubytovanému ubytování a další ve smlouvě sjednané služby, a to v potřebném rozsahu a kvalitě. Ubytovatel je dále povinen poskytnou ubytovanému důležité informace o ubytování a dalších službách, stejně jako informace o nástupu na pobyt v hotelu.

 • Ubytovatel odevzdá ubytovanému ubytovací prostor ve stavu způsobilém pro řádné užívání a zajistí mu nerušený výkon jeho práv spojených s ubytováním.
 • Ubytovatel je oprávněn poskytnout ubytovanému náhradní ubytování stejné kvality (jiný než rezervovaný pokoj), pouze se souhlasem ubytovaného.

4.2 Ubytovateli přísluší právo kdykoliv vyúčtovat, resp. průběžně účtovat další služby objednávané ubytovatelem v hotelu nad rámec uzavřené smlouvy o ubytování.

 

 1. Cena služeb

5.1 Ceny služeb poskytovaných ubytovatelem v hotelu jsou uvedeny v aktuálním ceníku nebo v aktuálních pobytových balíčcích na internetových stránkách — www.spahotelfelicitas.cz.

5.2 V cenách služeb není zahrnut poplatek lázeňský, který je uhrazen ubytovaným, ve výši stanovené obecně závaznou vyhláškou obce, v hotovosti, při příjezdu do ubytování.

 

 1. Platební podmínky

6.1 Pokud není v potvrzení rezervace ubytovatelem uveden jiný termín, doplatek zálohy za ubytování a další služby musí být uhrazen bankovním převodem nejpozději do dne předcházejícího začátku čerpání služeb. V případě volby způsobu úhrady v hotovosti, bude vše uhrazeno při příjezdu do hotelu, před čerpáním služeb.

6.2 V případě nedodržení termínu úhrady doplatku zálohy ze strany ubytovaného se má za to, že ubytovaný uzavřenou smlouvu vypověděl ve smyslu ustanovení těchto VOP, pokud nebyly domluveny jiné podmínky.

6.3 V případě odstoupení od smlouvy vzniká objednateli právo na vrácení zálohy, pokud byla objednávka zrušena před dobou, pro kterou jsou stanoveny storno poplatky dle čl.9 těchto VOP.

6.4 V případě, že výše zaplacené zálohy nepostačuje k úhradě storno poplatku, je objednatel povinen po odstoupení od smlouvy bez zbytečného odkladu poukázat dlužnou částku na bankovní účet ubytovatele.

6.5 V případech, kdy není ubytování hrazeno zálohově, je vznik povinnosti ubytovatele poskytnout služby podmíněn zaplacením celkové částky ubytování při příjezdu objednatele či ubytovaného.

6.6 Ubytovaný je oprávněn sjednanou cenu či zálohu uhradit těmito způsoby:

 • bankovním převodem na účet ubytovatele;
 • online platbou;
 • v hotovosti na recepci hotelu;
 • formou dárkových poukazů,
 • benefit karet a dalších prostředků, k jejichž akceptaci se ubytovatel zavázal;

 

 1. Dárkové poukazy

7.1 Mezi ubytovatelem a objednatelem může být uzavřena kupní smlouva, jejímž předmětem je závazek ubytovatele vydat objednateli dárkový poukaz na ubytovaní a další služby s ubytováním spojené a závazek objednatele zaplatit za dárkový poukaz ujednanou cenu. Dárkový poukaz může objednatel postoupit jakékoliv třetí osobě.

7.2 Poukazy je možné zakoupit bezhotovostně a to převodem, online platbou na internetových stránkách www.spahotelfelicitas.cz nebo osobně v recepci hotelu hotovosti či platební kartou.

7.3 Pro čerpání hotelových služeb je držitel dárkového poukazu povinen dárkový poukaz předložit ve fyzické podobě. Na základě předložení dárkového poukazu budou ubytovatelem poskytnuty buď konkrétní služby uvedené v poukazu (poukaz na služby) nebo služby v hodnotě na poukázce uvedené. Hodnotový poukaz je možné uplatnit na veškeré služby hotelu (ubytování, wellness & spa, balneo & rehabilitace, restaurace atd).

7.4 Dárkový poukaz je platný pouze v časovém rozmezí, které je na něm uvedeno. Držitel poukazu nemá právo na poskytnutí služeb po termínu na poukazu uvedeném.

7.5 Poukaz na služby je možné uplatnit pouze jednorázově, v rámci jedné objednávky. Hodnotový poukaz lze čerpat i částečně a postupně. Nedočerpaná výše hodnotového dárkového poukazu nelze vyplatit zpět.              7.6 V případě, že dárkový poukaz nebyl prodloužen či vyčerpán, hotel si vyhrazuje právo jednostranně započíst jeho hodnotu jako smluvní sankci. Po uplynutí data platnosti se stává dárkový poukaz neplatným.

7.7 Platné storno podmínky pro rezervaci služeb čerpaných dárkovým poukazem, viz bod č. 9

7.8 Dárkový poukaz není možné vrátit a požadovat zpět kupní cenu.

7.9Ustanovení tohoto článku se nevztahují na dárkové, slevové či obdobné poukazy, karty či služby třetích stran, které lze u ubytovatele též uplatnit. Na jejich uplatnění se vztahují podmínky, jež byly sjednány jejich vydavatelem s ubytovaným a ubytovatelem.

 

 1. Ubytovací služby

8.1 Při nástupu na pobyt se ubytovaný v recepci hotelu prokáže občanským průkazem, pasem nebo jiným průkazem totožnosti. Po splnění uvedených formalit recepce hotelu ubytovaného ubytuje a poskytne mu další informace k pobytu.

8.2 Více informací o ubytování v hotelu najde ubytovaný v ubytovacím řádu hotelu, v provozních řádech jednotlivých středisek a v dalších interních předpisech hotelu.

8.3 Ubytovatel neodpovídá za živá zvířata, nebude-li písemně ubytovatelem prohlášeno, že zvířata převzal do své úschovy.

 

 1. Ukončení smlouvy, stornovací poplatky

9.1 Ubytovaný/objednatel může od smlouvy odstoupit z důvodu podstatného porušení povinností ubytovatele vyplývajících ze zákona nebo z těchto VOP.

9.2 Objednatel má právo uzavřenou smlouvu před zahájením ubytování kdykoliv vypovědět písemnou formou bez výpovědní doby a bez uvedení důvodu.

9.3 Objednatel je při výpovědi smlouvy povinen uhradit ubytovateli storno poplatek za těchto podmínek:

do 21 dní před příjezdem zrušení pobytu zdarma
20–7 dní 50 % z celkové částky pobytu, vč. služeb
6–0 dní 100 % z celkové částky, vč. služeb

Storno podmínky pro UBYTOVÁNÍ SE SNÍDANÍ s nevratnou zálohou:
zrušení pobytu – 100 %.

9.4 Do počtu dní zbývajících do nástupu na ubytování se pro účely výpočtu storno-poplatku započítává i den, kdy došlo k doručení výpovědi ubytovateli, nezapočítává se však den nástupu na ubytování.

9.5 V případě vypovězení smlouvy ze strany objednatele, je ubytovatel povinen vrátit nejpozději do 30 dnů od data, kdy mu bude výpověď doručena, zaplacenou zálohu na pobyt. Pokud vznikne ubytovateli nárok na stornovací poplatky, vyplatí ubytovatel ubytovanému rozdíl mezi již zaplacenou zálohou a příslušnými stornovacími poplatky.

9.6 Pokud se ubytovaný v hotelu neubytuje, aniž by smlouvu vypověděl, ztrácí nárok na vrácení jakéhokoliv finančního plnění, které ubytovateli poskytl.

9.7 Ubytovatel je oprávněn smlouvu vypovědět bez výpovědní doby, pokud ubytovaný hrubě porušuje své povinnosti ze smlouvy, těchto VOP, ubytovacího řádu anebo pokud porušuje dobré mravy. Právo ubytovatele na zaplacení celkové ceny ubytování tím není dotčeno.

9.8 Ubytovatel je dále oprávněn odstoupit od smlouvy z technických důvodů či z důvodů vyšší moci, které objektivně neumožňují ubytovateli ubytovaného ubytovat.

9.9 Ubytovatel může zaplacení stornovacího poplatku prominout, a to zejména tehdy, pokud objednatel nemůže nastoupit na pobyt z důvodu hospitalizace své či osoby blízké ve zdravotnickém zařízení či z důvodu náhlých závažných zdravotních problémů. Tyto skutečnosti je však klient hotelu povinen prokázat (a to zejména zasláním písemného potvrzení vystaveného lékařem či zdravotnickým zařízením). V případě smrti klienta nebude storno poplatek účtován.

  

 1. Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů

V případě, že dojde mezi námi a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení určené subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je:

Česká obchodní inspekce
Ústřední inspektorát – oddělení ADR
Štěpánská 44
110 00 Praha 1
Email: adr@coi.cz

Web: adr.coi.cz

11.) Závěrečná ustanovení

11.1 Změny a doplňky těchto VOP mohou být individuálně mezi ubytovatelem a ubytovaným upraveny v písemně uzavřené smlouvě o ubytování.

11.2 Ubytovatel si vyhrazuje právo tyto VOP měnit a doplňovat. Ubytovatel o případných změnách informuje ubytovaného i objednatele.

11.3 Tyto VOP jsou považovány ve smyslu ustanovení § 1751 OZ za nedílnou součást každé jednotlivě uzavírané smlouvy o ubytování a jejich úplné znění publikuje ubytovatel na internetových stránkách hotelu.

 

V případě rozporu jazykových verzí těchto VOP mají přednost VOP v českém jazyce.

 

Tyto VOP vstupují v účinnost dne 15.12.2023

dokumenty

Dárkové poukazy

 

pro prodej dárkových poukazů nebo jinak označených voucherů prostřednictvím webových stránek https://www.spahotelfelicitas.cz/

 1. Obecná ustanovení

1.1.Tyto obchodní podmínky (dále jen „Obchodní podmínky“) společnosti Lázně Felicitas s.r.o., Spa Hotel Felicitas ****, Poděbrady provozovaného v nám. T.G. Masaryka 1437/III, Poděbrady 290 01, IČO: 45309566    DIČ: CZ45309566 , se sídlem podnikání v Korunní 810/104, Praha 10 – Vinohrady, 101 00, zapsanou u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 8221  (dále jen „Lázně Felicitas s.r.o.“, upravují vzájemná práva a povinnosti vzniklé v souvislosti nebo na základě smlouvy uzavírané mezi Lázně Felicitas s.r.o.“, a jinou osobou (dále jen „Kupující“) prostřednictvím webových stránek Lázně Felicitas s.r.o.“, na adrese https://www.spahotelfelicitas.cz/ (dále jen „Smlouva“).

1.2. Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí Smlouvy.

1.3. Ustanovení odchylná od Obchodních podmínek je možné sjednat v individuálně uzavírané smlouvě. Taková odchylná ujednání v individuálně uzavřené smlouvě mají přednost před ustanoveními Obchodních podmínek.

1.4.  Znění Obchodních podmínek může Lázně Felicitas s.r.o., jednostranně měnit či doplňovat. Počáteční den platnosti a účinnosti Obchodních podmínek je uveden v článku 9.6. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti znění předchozích obchodních podmínek.

1.5. Smlouva je uzavřena v souladu s právním řádem České republiky, zejména v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. Je-li Kupujícím fyzická osoba, která jedná mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec výkonu svého povolání, řídí se Smlouva ve věcech neupravených Obchodními podmínkami rovněž zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění.

 

 1. Smlouva

2.1. Předmětem Smlouvy je prodej dárkových poukazů společností Lázně Felicitas s.r.o., prostřednictvím webových stránek na adrese https://www.spahotelfelicitas.cz/ (dále jen „Webové stránky“). Dárkovým poukazem se rozumí veškeré dárkové poukazy nabízené na Webových stránkách. Webové stránky obsahují veškeré dárkové poukazy možné v daný čas zakoupit, a to včetně cen jednotlivě nabízených dárkových poukazů. Ceny nabízených dárkových poukazů jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty ve výši dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. Ustanovením tohoto článku není dotčen článek 1.3. Obchodních podmínek týkající se individuálně uzavíraných smluv.

2.2. V případě požadavku zaslání poukazu přepravní společností, je Kupující povinen společně s kupní cenou uhradit prodávajícímu náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li dále uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

2.3. Pro objednání dárkového poukazu vyplní Kupující objednávkový formulář na Webových stránkách, který obsahuje identifikační údaje Kupujícího:

 • jméno a příjmení Kupujícího
 • adresa Kupujícího
 • E‑mail a telefonní číslo Kupujícího

(dále jen „Objednávka“).

2.4. Před odesláním Objednávky a přesměrování do platební brány je Kupující povinen zkontrolovat si své identifikační údaje odesílané Lázně Felicitas s.r.o., a ujistit se, že vyplněné údaje jsou správné. Objednávku odešle Kupující „kliknutím“ na pole označené jako „Zaplatit“. Údaje uvedené Kupujícím v Objednávce považuje Lázně Felicitas s.r.o., za správné. Lázně Felicitas s.r.o., bez zbytečného odkladu po obdržení Objednávky a jejím zaplacení potvrdí Kupujícímu přijetí a zaplacení Objednávky na e‑mail uvedený v Objednávce.

2.5.  Před odesláním Objednávky Kupující „označením“ prázdného čtvercového pole potvrzuje, že se seznámil s podmínkami zpracování osobních údajů Lázně Felicitas s.r.o., (dále jen „Podmínky zpracování osobních údajů“) a že s nimi souhlasí. Na existenci Podmínek zpracování osobních údajů a jejich znění je Kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním Objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit. Kupujícímu nebude umožněno dokončit Objednávku bez vyslovení souhlasu s Podmínkami zpracování osobních údajů. Podmínky zpracování osobních údajů tvoří nedílnou součást Smlouvy.

2.6.  Před odesláním Objednávky Kupující „označením“ prázdného čtvercového pole potvrzuje, že se seznámil s Obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Na existenci Obchodních podmínek a jejich znění je Kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním Objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit. Kupujícímu nebude umožněno dokončit Objednávku bez vyslovení souhlasu s Obchodními podmínkami. Obchodní podmínky tvoří nedílnou součást Smlouvy.

2.7.  Smlouva je uzavřena okamžikem akceptace Objednávky Lázně Felicitas s.r.o., která tuto akceptaci zašle spolu s dárkovým poukazem na e‑mail vyplněný dle článku 2.3. Obchodních podmínek Kupujícím. Za akceptaci Objednávky se také považuje zaslání dárkového poukazu dle tohoto článku.

2.8.  Kupující bere na vědomí, že Lázně Felicitas s.r.o., nejsou povinny uzavřít Smlouvu, a to zejména s osobami, které podstatným způsobem porušili v minulosti uzavřenou smlouvu s Lázně Felicitas s.r.o., nebo Obchodní podmínky.

2.9. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku pro uzavírání Smlouvy. Náklady vzniklé Kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením Smlouvy se neliší od základní sazby poskytovatele komunikačních prostředků na dálku a nese je výlučně Kupující.

2.10. Smlouva je uzavírána v českém jazyce a je Lázně Felicitas s.r.o., archivována za účelem jejího úspěšného splnění. Pokud vznikne pro potřebu Kupujícího překlad textu Smlouvy, platí, že v případě sporu o výklad pojmů platí výklad Smlouvy v českém jazyce. Smlouva je přístupná třetím stranám pouze za předpokladů stanovených Podmínkami zpracování osobních údajů.

 

 1. Cena dárkového poukazu a platební podmínky

3.1. Cenu dárkového poukazu zakoupeného na webových stránkách www.spahotelfelicitas.cz  dle článku 2.3. Obchodních podmínek může Kupující uhradit následujícím způsobem:

(a)  bezhotovostně on-line platební kartou prostřednictvím platební brány ČSOB, a.s. Pro tento způsob platby jsou akceptovány výhradně karty MasterCard, Maestro, VISA, VISA Electron

(b) převodem na bankovní účet společnosti dle platebních pokynů zaslaných na emailový účet Kupujícího

© v hotovosti nebo platební kartou na recepci provozovny Spa Hotelu Felicitas

3.2.  Společně s cenou dárkového poukazu je Kupující povinen zaplatit Lázním Felicitas s.r.o., také náklady spojené s dodáním dárkového poukazu, jsou-li uvedeny dle článku 2.2. Obchodních podmínek.

3.3.  V případě způsobu platby dle článku 3.1. Obchodních podmínek je Lázně Felicitas s.r.o., oprávněna požadovat zaplacení dárkového poukazu před jeho faktickým odesláním/předáním Kupujícímu.

 

 1. Místo a čas dodání

4.1. Dárkový poukaz při platbě dle článku 3.1. (a) (b) Obchodních podmínek je obvykle expedován bez zbytečného odkladu na e‑mail nebo adresu Kupujícího vyplněný dle článku 2.3. Obchodních podmínek, po uhrazení ceny dárkového poukazu Kupujícím.

4.2. Dárkový poukaz při platbě dle článku 3.1. © Obchodních podmínek je předán Kupujícímu dle individuální zpravidla ihned po uhrazení ceny dárkového poukazu.

4.3.  Závazek Lázně Felicitas s.r.o., dodat dárkový poukaz je splněn odesláním na e‑mail vyplněný dle článku 2.3. Obchodních podmínek Kupujícím. V případě postupu dle článku 2.2. Obchodních podmínek je závazek Lázně Felicitas s.r.o., splněn doručením dle zvoleného způsobu a místa doručení.

4.4. Je-li ze strany Lázně Felicitas s.r.o., doručován dárkový poukaz postupem dle článku 2.2. Obchodních podmínek, je Lázně Felicitas s.r.o., povinna takto dodat dárkový poukaz na sjednané místo a Kupující je povinen dárkový poukaz při dodání převzít nebo zajistit, aby jej převzala třetí osoba zdržující se v době doručení na místě dodání (dále jen „Oprávněná osoba“). Nepřevezme-li Kupující nebo Oprávněná osoba dárkový poukaz při jeho dodání, tedy z důvodů na straně Kupujícího a je potřeba dárkový poukaz doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo původně ujednáno, je Kupující povinen uhradit veškeré náklady spojené s opakovaným doručováním dárkového poukazu, respektive náklady spojené s jiným způsobem doručení.

4.5.  Nepřevezme-li Kupující nebo Oprávněná osoba dárkový poukaz ani při třetím pokusu o jeho doručení, je Lázně Felicitas s.r.o., oprávněny od Smlouvy odstoupit. V případě odstoupení od Smlouvy dle tohoto článku je Kupující povinen uhradit veškeré náklady vzniklé při doručování dárkového poukazu.

4.6. Při převzetí dárkového poukazu od doručovatele je Kupující, případně Oprávněná osoba povinna zkontrolovat při převzetí od doručovatele neporušenost obalu dárkového poukazu a zjistí-li jakýchkoliv závad, je povinna je neprodleně oznámit doručovateli. V případě porušenosti obalu dárkového poukazu svědčící o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí Kupující zásilku od doručovatele převzít.

 

 1. Uplatnění dárkových poukazů

5.1 Pro uplatnění dárkového poukazu kontaktujte provozovnu Lázně Felicitas s.r.o. — Spa Hotel Felicitas na e‑mailu: recepce@spahotelfelicitas.cz, kde bude ověřeno číslo poukazu a následně vytvořena rezervace zakoupených služeb uvedených na dárkovém poukazu /pobyt, procedura, rezervace restaurace/

5.2 Při čerpání služeb dle objednávky stanovené v odstavci 5.1 je držitel dárkového poukazu povinen dárkový poukaz předložit ve fyzické podobě. Na základě předložení dárkového poukazu budou poskytnuty buď konkrétní služby uvedené v poukazu (poukaz na služby) nebo služby v hodnotě na poukazu uvedeném dle rezervace stanovené v 5.1.

5.3 Hodnotový poukaz je možné uplatnit na veškeré služby hotelu (ubytování, wellness & spa, balneo & rehabilitace, restaurace atd).

5.3 Po uplynutí data platnosti se stává dárkový poukaz neplatným.

5.4 V případě, že dárkový poukaz nebyl prodloužen či vyčerpán do stanoveného data na dárkovém poukazu, hotel si vyhrazuje právo jednostranně započíst jeho hodnotu jako smluvní sankci.

 

 1. Odstoupení od Smlouvy

5.1. Kupující spotřebitel bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 zákona č. 89/2012, občanského zákoníku, v platném znění, nelze mimo jiné odstoupit od smlouvy o poskytování služeb, v případě, že byly s výslovným souhlasem Kupujícího spotřebitele splněny před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy o poskytování služeb.

5.2.  Nejedná-li se o případy uvedené v článku 5.1. Obchodních podmínek má Kupující spotřebitel právo i bez uvedení důvodu odstoupit od Smlouvy ve lhůtě 14 dnů. Lhůta dle první věty tohoto článku běží ode dne uzavření Smlouvy. Odstoupení od Smlouvy musí být Lázně Felicitas s.r.o., ve lhůtě uvedené v první větě tohoto článku odesláno písemně, a to na adresu sídla provozovny Spa Hotelu Felicitas v Poděbradech, nebo na  email společnosti —  recepce@spahotelfelicitas.cz .

5.3.  Odstoupením od Smlouvy dle článku 5.2. Obchodních podmínek se Smlouva ruší od počátku.

5.4. V případě odstoupení od Smlouvy dle článku 5.2. Obchodních podmínek bude Kupujícímu uhrazená cena dárkového poukazu vrácena ve lhůtě 14 dní od odstoupení od Smlouvy, a to bezhotovostním převodem na účet Kupujícího, který je Kupující povinen uvést v oznámení o odstoupení od Smlouvy.

 

 1. Další práva a povinnosti Lázně Felicitas s.r.o., a Kupujícího

6.1. Kupující nabývá právo uplatnit dárkový poukaz zaplacením celé jeho ceny.

6.2. Kupující bere na vědomí, že veškeré součásti tvořící Webové stránky jsou chráněny autorským právem, a zavazuje se nevykonávat jakoukoliv činnost, která by umožnila jemu nebo třetí osobě neoprávněně užít nebo zasáhnout do součástí tvořících Webové stránky.

6.3.  Lázně Felicitas s.r.o., není ve vztahu ke Kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

6.4. Kupující bere na vědomí, že Lázně Felicitas s.r.o., nenese žádnou odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahu třetích osob do Webových stránek nebo v důsledku užití Webových stránek v rozporu s jejich určením.

6.5. Veškeré informace týkající se zpracování osobních údajů jsou uvedeny na webové stránce www.spahotelfelicitas.cz a Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů před uzavřením Smlouvy dle článku 2.5. Obchodních podmínek.

 

 1. Specifikace dárkových poukazů

7.1. Dárkový poukaz je označen kódem, je na něm vyznačena doba jeho platnosti.

7.2. Dárkový poukaz je obvykle vydáván s dobou platnosti 12 měsíců ode dne jeho vystavení.

7.3. Dárkový poukaz nelze směnit za peníze, respektive proplatit v penězích ani jiném obdobném prostředku zajišťující platební styk.

7.4. Dárkový poukaz na finanční hodnotu je nutné uplatnit jednorázově nebo po individuální domluvě s Lázně Felicitas s.r.o., která musí být potvrzena písemně či emailem. Na dárkový poukaz nelze vracet peněžní ani jakékoliv jiné prostředky, dárkový poukaz je tedy možné uplatnit pouze v jeho plné výši.

7.5.  Před uplatnění dárkového poukazu je Kupující povinen rezervovat si požadované služby na telefonu nebo e‑mailové adrese Lázně Felicitas s.r.o., a to buď na telefon nebo e‑mail uvedený na dárkovém poukazu nebo v případě, že takové údaje nejsou na dárkovém poukazu uvedeny, tak na telefon nebo e‑mail uvedený na webových stránkách Spa Hotelu Felicitas.

7.6.  V případě ztráty nebo zcizení dárkového poukazu je Kupující povinen tuto skutečnost oznámit na e‑mail uvedený v článku 9.5. Obchodních podmínek. Po oznámení dle předchozí věty Lázně Felicitas s.r.o., vystaví Kupujícímu duplikát dárkového poukazu a ztracený dárkový poukaz zneplatní.

7.7. Pokud není dárkový poukaz uplatněn v době jeho platnosti, pozbývá jeho platnosti a uplatnitelnosti bez jakéhokoliv nároku Kupujícího na náhradu.

7.8. Reklamaci služeb souvisejících se zakoupeným dárkovým poukazem lze uplatnit přímo v místě použití dárkového poukazu, tedy v jednotlivých provozovnách Lázně Felicitas s.r.o..

7.9. Vzhled dárkového poukazu, chybný text nebo záměnu dárkového poukazu lze reklamovat u Lázně Felicitas s.r.o., na e‑mailu Spa Hotelu Felicitas — recepce@spahotelfelicitas.cz, kdy je potřeba uvést číslo objednávky, kód dárkového poukazu a důvod reklamace.

 

 1. Řešení sporů

8.1. Případné spory vzniklé ze Smlouvy nebo v souvislostí s ní se Lázně Felicitas s.r.o., a Kupující zavazují prvně vyřešit smírnou cestou. Pokud se případný spor vzniklý ze Smlouvy nebo v souvislosti s ní nepodaří mezi Lázněmi Felicitas s.r.o., a Kupujícím vyřešit smírnou cestou, bude tento spor řešen věcně a místně příslušným obecným soudem České republiky.

8.2. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů ze Smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Praha 2, Štěpánská 567/15, PSČ 120 00, identifikační číslo 000 20 869, internetová adresa: www.coi.cz.

 

 1. Závěrečná ustanovení
  9.1.  Je-li některé ustanovení Obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení.9.2. Lázně Felicitas s.r.o., si vyhrazuje právo Obchodní podmínky kdykoliv změnit a jejich změněnou podobu uveřejní na Webových stránkách. Obchodní podmínky pak pozbývají platnosti a účinnosti dnem nabytí platnosti a účinnosti pozdějších obchodních podmínek.

 

dokumenty

UBYTOVACÍ ŘÁD

 

 1. Podmínky uzavření smlouvy o ubytování
  1.1 Ubytování hostů ve Spa Hotelu Felicitas se uskutečňuje na základě smlouvy o ubytování uzavřené podle ustanovení § 2326 a následujících zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, na jejímž základě Spa Hotelu Felicitas (dále jen „ubytovatel“) poskytuje ubytovanému přechodné ubytování na ujednanou dobu nebo na dobu vyplývající z účelu ubytování v zařízení k tomu určeném a ubytovaný (dále také jen „host“) se zavazuje zaplatit ubytovateli za ubytování a za služby s ním spojené ve lhůtě stanovené tímto ubytovacím řádem (dále také jen „smlouva“).
  1.2 Smlouva o ubytování je uzavřena vždy písemně. K dodržení požadavku formy postačí alespoň písemné potvrzení objednávky či rezervace.
  1.3 Práva a povinnosti smluvních stran výslovně neupravená smlouvou o ubytování jsou upraveny tímto ubytovacím řádem, všeobecnými obchodními podmínkami ubytovatele a ceníkem služeb ubytovatele. Stanoví-li ubytovací smlouva něco jiného než tento ubytovací řád, všeobecné obchodní podmínky ubytovatele a/nebo ceník ubytovatele, použije se ubytovací smlouva.
  1.4 Pokud ubytovaný nedodrží povinnosti vyplývající ze smlouvy o ubytování a k ní přiloženého ubytovacího řádu, všeobecných obchodních podmínek ubytovatele a/nebo ceníku ubytovatele nebo jiným způsobem porušuje dobré mravy v hotelu (dále jen „pochybení“), je ubytovatel oprávněn smlouvu o ubytování před uplynutím ujednané doby vypovědět, a to i bez výpovědní doby, byl-li host na své pochybení ze strany hotelu upozorněn postupem dle ustanovení §2331 občanského zákoníku.
 2. Příjezd do hotelu
  2.1 Ubytovaný ohlásí svůj příjezd na recepci hotelu/penzionu pověřenému pracovníkovi.
  2.2 Na recepci předloží host svůj občanský průkaz, případně cestovní pas resp. jiný doklad své totožnosti (např. povolení k pobytu), podle něhož ověří pověřený pracovník ubytovatele totožnost hosta. Správnost svých osobních údajů a dobu pobytu stvrdí host podpisem v ubytovací knize ubytovatele.
  2.3 Není-li sjednáno jinak, ubytovávání přijíždějících hostů probíhá v době od 14:00 do 23:30 hod
  2.4 Ubytovatel je oprávněn při nástupu hosta požadovat na host složení peněžité kauce za pokoj
  2.5 Pověřený pracovník recepce seznámí hosta s ubytovacím řádem, a to nejpozději ke dni nástupu hosta k ubytování.
  2.6 Počet osob na pokoji odpovídá počtu osob přihlášených k ubytování. Ubytovaný se zavazuje oznámit jejich přesný počet při přihlášení.
  2.7 Doba ubytování je dohodnuta nejpozději při ubytování hosta a je zaznamenána v ubytovací knize. Doba ubytování může být prodloužena pouze se souhlasem ubytovatele a musí být podložena zápisem v ubytovací knize.
  2.8 Ubytovaný tímto uděluje souhlas ubytovateli se zpracováním a uchováním svých osobních údajů, v rozsahu poskytnutých údajů, a to za účelem poskytnutí ubytování a evidence hostů ve smyslu zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích a zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů. Bližší povinnosti hosta a ubytovatele ohledně vedení domovní knihy jsou stanoveny shora uvedenými právními předpisy.
 3. Obecná pravidla ubytování
  3.1 Host má právo užívat prostor vyhrazený mu k ubytování, jakož i společné prostory ubytovatele a využívat služby s ubytováním spojené.
  3.2 Při nástupu do ubytování obdrží host klíč, resp. magnetickou či čipovou kartu, od pokoje i vstupu do hotelu/penzionu (dále společně jen „klíče“). Host je povinen předejít ztrátě, zničení, poškození těchto klíčů, jakož i zpřístupnění klíčů třetím osobám, které nejsou přímým účastníkem příslušné smlouvy o ubytování, sjednané mezi hostem a ubytovatelem. Případné sankce za ztrátu, zničení, poškození jakož i zpřístupnění klíčů dle předchozí věty jsou upraveny v ubytovací smlouvě.
  3.3 Host je povinen:
  • seznámit se s ubytovacím řádem a dodržovat jej;
  • uhradit cenu za ubytování dle platného ceníku;
  • seznámit personál hotelu s jakýmikoliv závažnými zdravotními omezeními, příp. i stravovacími
  • řádně užívat prostory určení k ubytování, udržovat pořádek a čistotu ve všech prostorách určených k ubytování;
  • zajistit dodržování čistoty v prostorách určených k ubytování;
  • chránit vybavení zařízení v prostorách určených k ubytování proti poškození;
  • bezodkladně oznámit poškození nebo škodu, kterou host nebo osoby s ním ubytované v prostorách ubytovatele způsobil(y);
  • v době od 22:00 hod. do 07:00 hod. se chovat způsobem, aby nerušil ostatní osoby hlukem;
  • při odchodu z pokoje uzavřít v pokoji vodovodní uzávěry, zhasnout světla, vypnout elektrické spotřebiče, které se v době nepřítomnosti hosta neužívají, a uzavřít okna;
  • před odchodem z pokoje odpojit elektrické spotřebiče a jiná elektrická zařízení od elektrické sítě;
  • odpojit elektrické spotřebiče a jiná elektrická zařízení od elektrické sítě (z elektrické zásuvky) ihned po ukončení aktivního užívání těchto spotřebičů a zařízení či jejich nabíjení;
  • používat elektrické přístroje či elektronická zařízení či tato nabíjet pouze v přítomnosti hosta;
  (za elektrické spotřebiče a jiná elektrická zařízení se ve smyslu tohoto řádu považují zejména, nikoli však výlučně také nabíječky na spotřební elektroniku (telefony, tablety, PC, nabíjecí baterie – na elektrokola, koloběžky, drony, svítilny), přičemž všechny hostem vnesené a k elektrické síti ubytovatele připojované elektrické spotřebiče a jiná elektrická zařízení nesmí být poškozená a musí být označeny značkou shody CE (CONFORMITY EUROPE) a být označeny těmito údaji: a) jmenovitým napětím nebo jeho rozsahem, b) jmenovitým příkonem nebo proudem, c) jménem, nebo obchodní značkou výrobce nebo odpovědného prodejce, d) údajem o modelu nebo typu, e) třídou ochrany před úrazem elektrickým proudem, f) krytím spotřebiče IP XX, g) jmenovitým proudem předřazené pojistky h) údajem o prostředí, kam je spotřebič určen.
  • při odjezdu z ubytovacího zařízení odevzdat klíč od pokoje na recepci
  3.4 Host nesmí bez souhlasu ubytovatele:
  • provádět změny v prostorách určených k ubytování (stěhovat nábytek a vybavení apod.)
  • odnášet jakékoli vybavení a zařízení z prostor určených k ubytování;
  • používat v prostorách určených k ubytování vlastní spotřebiče vyjma malých spotřebičů používaných hostem pro osobní hygienu a kancelářskou práci;
  • přenechat prostory určené k ubytování jiné osobě;
  • přijímat návštěvy v prostorách určených k ubytování; návštěvy musí být řádně zapsány do knihy návštěv a jsou možné pouze se souhlasem ubytovatele; návštěvy bez souhlasu ubytovatele mohou hosté přijímat jen ve společných prostorách ubytovatele;
  • uvádět adresu domu s prostory určenými k ubytování jako místo svého podnikání;
  • umístit v prostorách ubytovatele zvířata. Majitel zvířete je povinen na požádání ubytovatele prokázat nezávadný stav zvířete předložením platného očkovacího průkazu.
  3.5 Host dále v prostorách určených k ubytování nesmí:
  • nosit zbraň a výbušniny nebo je jinak přechovávat ve stavu umožňujícím jejich okamžité použití;
  • držet, vyrábět nebo přechovávat omamné nebo psychotropní látky nebo jedy, nejde-li o léčiva, jejichž užívání bylo hostu předepsáno lékařem;
  • kouřit; to neplatí v případě prostor vyhrazených ke kouření a viditelně označených
  • používat otevřený oheň.
  • konzumovat ve veřejných prostorách hotelu vlastní/přivezené alkoholické nápoje
  3.6 Personál hotelu je oprávněn odmítnout podat alkoholický nápoj osobám mladším 18 let a osobám zjevně již pod vlivem alkoholu
 4. Odpovědnost ubytovatele za věci ubytovaného
  4.1 Pokud host požádá, převezme od něj ubytovatel do úschovy peněžní prostředky, klenoty nebo jiné cennosti. Hotel má právo vzetí věcí do úschovy odmítnout, pokud jde o věci nebezpečné nebo hodnotou a rozsahem pro ubytovací zařízení neúměrné.
  4.2 Ubytovatel doporučuje uložení osobních cenností do pokojových trezorů.
  4.3 Žádost o náhradu škody způsobené na věcech ubytovaného lze oznámit pouze do 15 dnů po zjištění poškození. Škoda nebude uhrazena, způsobil-li poškození věci sám host.
  4.4 Pokud host zanechá své věci na pokoji po skončení pobytu a není ubytování uhrazeno, odstěhuje ubytovatel věci hosta z pokoje a uskladní je na bezpečném místě tak, aby zabránil jejich poškození. Po uhrazení dluhu na ubytování vydá ubytovatel uskladněné věci hostovi.
  4.5 Ubytovatel nezodpovídá za odcizení, případně poškození motorových vozidel ponechaných na hotelovém parkovišti. Hotel nenese odpovědnost za škody způsobené hostem na parkovišti hotelu třetím osobám. Ubytovatel si vyhrazuje právo požadovat a vyúčtovat škodu, jež vznikne na majetku hotelu vozidlem hosta, a to i v případě, kdy škodu způsobila třetí osoba ve vozidle hosta nebo host vozidlem třetí osoby.
 5. Bezpečnost, odpovědnost hosta za způsobenou škodu
  5.1 Host je povinen se seznámit s bezpečnostními pravidly a evakuačním plánem v případě požáru. Tento plán nalezne v každém hotelovém pokoji a k nahlédnutí u příslušného pracovníka na recepci.
  5.2 Ubytovatel může hostu podat léčivo z lékárničky dle výběru zletilého hosta či třetí zletilé osoby pro hosta, a to pouze na výslovný pokyn takového hosta či osoby. Riziko nese žadatel o vydání léčiva.
  5.3 Host si při svém konání počíná tak, aby nedošlo k nedůvodné újmě na svobodě, životě, zdraví nebo vlastnictví jiného.
  5.4 Host, který v pokoji nebo v jiném prostoru ubytovatele užívá vlastní spotřebiče či jiná elektrická zařízení, odpovídá za škody těmito spotřebiči a zařízeními způsobené.
  5.5 Způsobí-li host svým jednáním na majetku ubytovatele škodu je povinen uhradit náhradu způsobené škody nejpozději v den skončení pobytu klienta. V případě, že klient odmítne uhradit cenu za poškozené, resp. zničené zařízení hotelu v souladu s těmito ubytovacími podmínkami je hotel oprávněn účtovat klientovi smluvní pokutu ve výši 0.05 % z dlužné částky za každý den prodlení, spolu s úrokem z prodlení ve výši stanovené všeobecně závazným právním předpisem.
 6. Odjezd z hotelu
  6.1 Ubytovaný je povinen opustit pokoj, kde je ubytován, nejpozději do 10,00 hod.
  6.2 Host zavře pokoj, na recepci se osobně odhlásí, uhradí položky na jeho hotelovém účtu a odevzdá hotelový klíč od svého pokoj na recepci ubytovatele.
  6.3 Podmínky platby a vyúčtování, vč. storno podmínek jsou definovány ve Všeobecných podmínkách ubytovatele.
 7. Informace o nakládání s osobními údaji GDPR
  7.1 Ubytovatel zpracovává osobní údaje v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecné nařízení o ochraně osobních
  7.2 Za účelem ubytovací smlouvy a souvisejících skutečností jsou zpracovávány tyto osobní údaje/kategorie osobních údajů: Jméno a příjmení, datum narození, státní občanství, číslo cestovního dokladu, případně víza, trvalé bydliště.
  7.3 Osobní údaje bude ubytovatel zpracovávat manuálně i automatizovaně přímo prostřednictvím svých k tomu pověřených zaměstnanců a dále prostřednictvím zpracovatelů pověřených ubytovatelem na základě smluv o zpracování osobních údajů.
  7.4 Seznam subjektů/kategorií příjemců, kterým můžou být osobní hosta údaje zpřístupněny, vychází ze zákonných norem, jimiž se ubytovatel řídí.
  7.5 Osobní údaje ubytovatel zpracovává po dobu 6 let, resp. po dobu požadovanou příslušnými platnými právními předpisy (např. zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území ČR
  7.6 Host má právo přístupu ke svým osobním údajům zpracovávaných ubytovatelem, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a právo vznést námitku proti zpracování.
  7.7 Host má dále právo získat od ubytovatele osobní údaje, které se hosta týkají a jež subjekt údajů ubytovateli poskytnul. Ubytovatel na základě žádosti hosta poskytne subjektu údajů údaje bez zbytečného odkladu ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu nebo je na žádost hosta poskytne jinému jednoznačně určenému správci.
  7.8 Domnívá-li se host, že dochází k neoprávněnému zpracování jeho osobních údajů, může se obrátit se stížností na dozorový orgán, kterým je pro území České republiky Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

Tento dokument vstoupil v platnosti a účinnost dnem 01.01. 2023

Za Spa Hotel Felicitas ***, Poděbrady
Lukáš Heryán, ředitel hotelu

dokumenty

Informace o zpracování a ochraně Vašich osobních údajů dle obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR)

 

Lázně Felicitas s.r.o., s provozovnou Spa Hotel Felicitas, Poděbrady – hotel a poskytovatel zdravotních služeb – jako správce údajů shromažďuje a zpracovává Vaše osobní údaje pro účely rezervace pobytů (hotelových, lázeňských léčebně rehabilitačních apod.), vystavování daňových dokladů a evidence plateb, dotazů spokojenosti a marketingových akcí.

Údaje pro výše uvedené účely jsou zpracovávány na základě právních (zákonných) a smluvních povinností, a rovněž oprávněného zájmu společnosti daného předmětem jejího podnikání. Doba uchování těchto dat se řídí jejich konkrétním účelem a souvisejícími lhůtami stanovenými zákony a právními předpisy.

Jako subjekt údajů máte právo na informaci, jaké údaje jsou zpracovávány, právo na jejich opravu, výmaz, omezení zpracování, přenositelnost údajů, námitku zpracování, a to písemně na adrese:

Lázně Felicitas s.r.o., Korunní 810/104, Praha 10, Vinohrady, 101 00

 

nebo elektronicky

 

E‑mail: l.heryan@spahotelfelicitas.cz

(Lukáš Heryán, ředitel Spa Hotelu Felicitas, tel. +420 606 111 414)

Budete-li potřebovat podrobnější informace, neváhejte nás kontaktovat.